رزیستنس آوالون - The Resistance: Avalon

رزیستنس آوالون - The Resistance: Avalon

 بازی آوالون یک بازی بسیاز جذاب و سرگرم کننده برای 5 تا 10 نفر میباشد.

موضوع این بازی عبارتست از نبرد نیروهای خیر و شر برای کنترل آینده. آرتور نماینده بریتانیا است که وعده رفاه و افتخار میدهد. در مبان رزمندگان شجاع و دلیر آرتور نیروهای اهریمنی و جاسوسان پنهان شده اند. این جاسوسان تعدادشان کم است ولی یکدیگر را میشناسند و خود را از همه پنهان میکنند.

مرلین  خدمتگزار آرتور جاسوسان را میشناسد ولی باید در لفافه از آنها صحبت کند زیرا اگر هویت مرلین فاش شود نیروهای خیر و آرتور بازنده خواهند شد.

اجرای تشکیل دهنده این بازی عبارتند از:

14 عدد کارت برای شخصیت ها 
10 عدد  کارت برای ماموریت ها (5 پیروزی ، 5 شکست )
2  عدد کارت برای نشان وفاداری
5 نشانه برای تیم
20 نشانه برای رای گیری (10 قبول ،  10 رد )
5 نشانه برای امتیاز
۱ نشانه برای نوبت بازی 
1 نشانه برای "غارت"
1 نشانه برای "انتخابات" 
1 نشانه برای "بانوی دریاچه"
3 صفحه امتیاز 
۱ کتاب  قوانین بازی 


روش بازی  


 

 

کارتها و نشانه ها 

کارتهای شخصیت ها: این کارتها نشاندهنده وفاداری بازیکنان به آرتور میباشد.( هر بازیکن یا به آرتور وفادار است و یا جاسوس ) کارت شخصیت های وفادار به ارتور علامت آرتور با ضمینه آبی دارد و کارت جاسوسان علامت موردرد "Mordred"  با ضمینه قرمز دارد.

بعضی از شخصیت ها توانایی های خاصی در طول بازی دارند.

مرلین "Merlin" و اسسین "Assasin" همیشه در بازی حضور دارند ولی بقیه شخصیت های خاص به طور انتخابی وارد بازی میشوند.

نشانه رهبر گروه:  دارنده این نشان اعضاء گروه برای انجام عملیات را انتخاب میکند.

نشانه گروه:  اعضاء گروه عملیات را مشخص میکند.

نشانه های راي: نشاندهنده قبول یا مردود شدن گروه پیشنهاد شده از طرف رهبر گروه میباشد.

نشانه های عملیات: مشخص کننده پیروزی یا شکست عملیات میباشند.

 آغاز بازی

ابتدا صفحه مناسب با تعداد بازیکن ها را انتخاب و آن را در میان میز بازی قرار دهید. سپس نشانه های امتیاز و گروه و عملیات را در کنار آن قرار دهید.

به هر بازیکن دو نشانه رای داده و نشانه نوبت بازی را روی صفحه بازی و در محل اولین عملیات قرار دهید.

 یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب کرده و نشانه رهبر را به او بدهید و بر اساس جدول زیر تعداد افراد وفادار و جاسوس را تعیین کنید.

  

 

 

 
بازیکنان5678910
وفادار 3 4 4 5 6 6
جاسوس 2 2 3 3 3 4

 

 

 

 

 

تعداد مناسب از کارتهای شخصیت ها برای افراد وفادار و جاسوسان انتخاب نمایید. یکی از افراد وفادار مرلین"Merlin" و بقیه خدمتکاران وفادار آرتور میباشند و یکی از جاسوسان اسسین و بقیه مریدان مردرد"Mordred" هستند.

کارتها را با هم مخلوط و به هر بازیکن یک کارت میدهیم سپس هر بازیکن کارت شخصیت خود را به طور پنهانی نگاه میکند. 

نیرو های اهریمنی همه جا گسترده شده اند و مرلین "Merlin" به آینده چشم دوخته است.

نیرو های اهریمنی همه جا نفوذ کرده اند و آرتور حافظ آینده بریتانیا وافتخار و سربلندی است با این حال در پیروان بی پروای مردرد"Mordred" در میان جنگجویان دلیر او پنهان شده اند. مرلین"Merlin" که یکی از افراد وفادار آرتور است جاسوسان را میشناسد ولی باید احتیاط کند زیرا اگر هویت او فاش شود آرتور و افراد وفادارش بازنده خواهند بود.

پس از اینکه بازیکنان هویت خود را شناختند رهبر بازی باید اطمینان حاصل کند که جاسوسان یکدیگر را میشناسند و مرلین"Merlin" نیز جاسوسان را میشناسد و برای این منظور عبارتهای زیر را به ترتیب می خواند و همه به آن عمل میکنند.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

پیروان مردرد"Mordred" و جاسوسان چشمان خود را باز نموده و به یکدیگر نگاه کنید تا همدیگر را بشناسید.

پیروان مردرد"Mordred" و جاسوسان چشمان خود را ببندید.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

 پیروان مردرد "Mordred" و جاسوسان شصت خود را بالا آورید تا مرلین"Merlin" بتواند شما را تشخیص دهد.

مرلین"Merlin" چشمانت را باز کن و  پیروان مردرد و جاسوسان را به خاطر بسپار.

پیروان مردرد و جاسوسان شصت خود را پایین آورید و دست خود را مشت کنید.

مرلین "Merlin" چشمانت را ببند.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

همه چشمان خود را باز کنید.

 شروع بازی 

 هر بازی در چند نوبت انجام می شود و هرنوبت شامل دو مرحله می باشد. مرحله اول برای تشکیل گروه و مرحله دوم انجام عملیات است. 

در مرحله تشکیل گروه رهبر گروه اعضاء گروه را انتخاب میکند و سپس همه بازیکنان یا گروه پیشنهادی را تایید کزده و این گروه به مرحله انجام عملیات میرود و یا با رد کردن گروه پیشنهادی نفر بعدی به عنوان رهبر انتخاب شده و مجددا گروه مورد نظر خود را انتخاب میکند و این کار آنفدر تکرار میشود تا یک تیم به مرحله انجام عملیات برود. 

در مرحله انجام عملیات گروه انتخاب شده برای عملیات در مورد پیروزی یا شکست عملیات رای میدهند.

در انتخاب اعضاء گروه دقت کنید و فقط کسانی را انتخاب کنید که به آنها اعتماد دارید زیرا وجود فقط یک جاسوس به تنهایی برای شکست عملیات کافیست.

تشکیل گروه 

اکنون زمان تصمیم های مهم و انتخاب رهبری قوی است. تمام افراد در آوالون به آرتور وفادار نیستند با این حال باید کسانی را انتخاب کنید که بهترین افراد برای عملیات باشند.

اگر چشمها و گوشهایتان را با دقت باز کنید راهنمایی های زیرکانه مرلین"Merlin" راهگشای انتخاب افراد وفادار خواهد بود.

انتخاب اعضای گروه 

بعد از بحث و گفتگو رهبر گروه تعداد مناسب از نشانه های اعضای گروه را در اختیار گرفته و به هریک از اعضای مورد نظر خود یکی از نشانه ها را میدهد.

( از جدول زیر یا از اعداد روی صفحه بازی برای تعداد اعضای گروه استفاده نمایید. ) 

بازیکنان۵۶۷۸۹10
عملیات ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
عملیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴
عملیات ۳ ۲ ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
عملیات ۴ ۳ ۳  ۴  ۵  ۵  ۵ 
عملیات ۵ ۳ ۴  ۴  ۵  ۵  ۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهبر گروه میتواند عضو گروه باشد یا نباشد ولی هر بازیکن فقظ میتواند یک نشانه عضویت در گروه دریافت کند.

تمام بازیکنان باید در بحث و کفتگو شرکت نمایند و رهبر گروه را برای اتخاب افراد وفادار یاری کنند. بحث فعال و منطقی بهترین راه برای پیدا کردن جاسوسان مردرد است.

رای گیری اعضاء گروه

پس از بحث و گفتگو رهبر گروه برای گروه پیشنهادی از همه بازیکنان  رای گیری میکند.

رهبر گروه اعضا را انتخاب میکند ولی هر بازیکن یک رای برای رد یا قبول گروه پیشنهادی دارد. رهبر ممکن است جاسوس باشد یا یکی از اعضا ممکن است به اشتباه انتخاب شده باشد بنابراین شما نباید هر گروه پیشتهاد شده را تایید کنید. اگر شما گروه پیشنهاد شده را رد کنید رهبر جدید گروه جدیدی را انتخاب میکند که ممکن است جاسوسی در آن نباشد.

هر بازیکن و همچنین رهبر گروه یکی از کارتهای رای خود را انتخاب میکنند سپس رهبر گروه از همه می خواهد که رای خود را رو کنند به این ترتیب همه خواهند دید که هرکس چه رایی داده است.

اگر اکثریت بازیکنان به تایید گروه رای داده باشند گروه تایید و در غیر این صورت گروه رد خواهد شد.

در صورت رد شدن گروه رهبری گروه در جهت عقربه های ساعت به بازیکن بعدی منتقل شده و مرحله تشکیل گروه تکرار میشود و در صورت تایید گروه بازی وارد مرحله عملیات میشود.

اگر ۵ گروه در یک دور بازی پشت سر هم مردود شوند جاسوسان برنده بازی خواهند بود.

راهنمایی استراتژیک : به هیچکس اعتماد نکنید.

اگر به وفاداری تمام اعضای پیشنهادی گروه اطمینان ندارید حتما به رد شدن گروه رای دهید. رد کردن یک گروه به معنی جاسوس بودن شما نیست. بازیکنان حرفه ای و با سابقه معمولا ۳ بار یا بیشتر گروه پیشنهادی را رد میکنند و با این کار میتوانند رای دیگران را ببینند و از کسانی که گروه را قبول کرده اند میپرسهند که چرا گروه را قبول کرده اند. بعضی وقتها جاسوسان تیم پیشنهادی را قبول میکنند چون میدانند که جاسوس دیگری در گروه حضور دارد. مرلین"Merlin" هم رای خود را به عنوان علامتی برای دیگران استفاده میکند ولی باید مواظب باشد چون جاسوسان همه را زیر نظر دارند تا مرلین"Merlin" را پیدا کنند.

 مرحله عملیات 

شما با دقت تحقیق کرده اید و افراد مورد اعتمادتان را انتخاب کرده اید. حالا زمان آن رسیده که ماهیت واقعی هرکس و میزان وفاداری آنها به آرمانهایی که آرتور برای آن می جنگد بررسی شود و حقیقت آشکار خواهد شد.

رهبر گروه کارتهای عملیات را بین اعضای گروه تقیسم می کند.سپس هرکدام از افراد شرکت کننده در عملیات یکی از کارتها را انتخاب کرده و به طوری که پشت کارت دیده شود در مقابل خود قرار می دهد. رهبر گروه کارتهای انتخاب شده را جمع کرده و با هم مخلوط میکند سپس آنها را به رو به همه نشان میدهد.

اگر همه کارتها نشانه پیروزی باشند عملیات پیروزمندانه است و اگر یکی یا بیشتر از کارتها نشانه شکست باشد عملیات شکست خورده است.

  نکته :‌ اعضای وفادار باید نشانه پیروزی را انتخاب کنند ولی جاسوسان ممکن است نشانه پیروزی یا شکست را انتخاب نمایند.

 

  نکته :‌ در صورتی که تعداد بازیکنان ۷ نفر یا بیشتر باشند فقظ عملیات چهارم بازی احتیاج به ۲ نشانه شکست دارد تا شکست بخورد و در غیر این صورت عملیات پیروزمندانه خواهد بود.

 

  نکته :‌ بهتر است ۲ بازیکن نشانه های عملیات را قبل از رو شدن با هم مخلوط کنند.

 

  نکته :‌ بهتر است بازیکن دیگری که عضو گروه نیست نشانه های عملیات استفاده نشده را جمع کرده و با هم مخلوط کند به این ترتیب کارتهای استفاده نشده با کارتهای استفاده شده اشتباه نخواهد شد.

 

عملیات پیروزمندانه را با علامت آبی آرتور و عملیات شکست خورده را با علامت قرمر مردرد"Mordred" روی صفحه بازی مشخص کنید.

پس از اتمام عملیات با پیروزی یا شکست نشانه نوبت بازی را به عملیات بعدی روی صفحه بازی منتقل کنید و نشانه رهبر گروه را به نفر بعدی در جهت حرکت عفربه های ساعت بدهید و دور بعدی بازی را در مرحله تشکیل گروه ادامه دهید.

پایان بازی 

 آرتور و افراد وفادارش در صورتی پیروز خواهند شد که در ۳ عملبات پیروز شوند بدون انکه هویت مرلین"Merlin" برملا شود. جاسوسان مردرد"Mordred" در صورتی پیروز میشوند که ۳ عملیات شکست بخورد یا هویت واقعی مرلین"Merlin" را فاش نمایند.

بازی بلافاصله پس از سه پیروزی و یا سه شکست پایان میابد. اگر سه عملیات شکست بخورد و یا در یک دور بازی ۵ گروه مردود شوند جاسوسان پیروز خواهند شد.

آخرین شانس جاسوسان - ترور مرلین "Merlin"

در صورتی که ۳ عملیات با پیروزی پایان یابد جاسوسان آخرین شانس را برای پیروزی در بازی با حدس زدن هویت مرلین"Merlin" بدون استفاده از کارت شخصیت ها خواهند داشت. جاسوسان با همدیگر بحث میکنند و نهایتا بازیکنی که کارت اسسین"Assasin" را دارد نام بازیکنی را که کارت مرلین"Merlin" را دارد اعلام میکند اگر فرد نام برده شده مرلین باشد جاسوسان پیروز و در غیر این صورت افراد وفادار به آرتور پیروز میشوند.

کارتهای شخصیت های انتخابی با نیرو های خاص 

چهار شخصیت اضافه با نیروهای خاص جهت استفاده در بازی موجود است و میتوانید آنها را با هر ترکیبی در بازی استفاده کنید.هریک ار این کارتها بازی را برای یکی از طرفین دشوار تر میکند.

بهتر است کارتها را یکی یکی وارد بازی کنید و پس از آنکه با کاربرد و نحوه بازی هر کارت آشنا شدید کارت بعدی را وارد بازی نمایید.

پرسیوال "Percival"

پرسیوال "Percival" یکی از کارتها برای افراد وفادار است. خصوصیت پرسیوال "Percival" این است که مرلین "Merlin" را از ابتدای بازی میشناسد. استفاده از آگاهی پرسیوال "Percival" به حفاظت از مرلین"Merlin" کمک میکند و اضافه کردن پرسیوال "Percival" به بازی افراد وفادار را قدرتمند تر میکند تا در عملیات بیشتری پیروز شوند.

  نکته : در بازی ۵ نفری چنانچه پرسیوال "Percival" را به بازی اضافه کردید یکی کارتهای مردرد"Mordred" یا مورگانا را نیز اضافه کنید تا تعادل بر قرار شود.

 

مردرد "Mordred"

مردرد "Mordred" یکی از کارتها برای جاسوسان است. خصوصیت مردرد "Mordred" اینست که مرلین "Merlin" در ابتدای بازی او را نمیشناسد. اضافه کردن مردرد "Mordred" به بازی جاسوسان را تقویت کرده و امکان پیروزی آنها را زیادتر می کند. 

اوبرون "Oberon"

اوبرون "Oberon" یکی از کارتها برای جاسوسان است. خصوصیت اوبرون "Oberon" اینست که هویت خود را برای جاسوسان دیگر فاش نمیکند و همچنین جاسوسان دیگر را نمیشناسد.اوبرون "Oberon" از پیروان مردرد "Mordred" نیست و چشمان خود را در ابتدای بازی برای شناسایی سایر مریدان مردرد "Mordred" باز نمیکند.اضافه کردن اوبرون "Oberon" به بازی افراد وفادار را قدرتمند تر میکند تا در عملیات بیشتری پیروز شوند.

مورگانا "Morgana"

مورگانا "Morgana" یکی از کارتها برای جاسوسان است. خصوصیت مورگانا "Morgana" اینست که به عنوان مرلین "Merlin" نمایان میشود . در ابتدای بازی خود را بعنوان مرلین "Merlin" به پرسیوال معرفی میکند.اضافه کردن مورگانا "Morgana" به بازی جاسوسان را تقویت کرده و امکان پیروزی آنها را زیادتر می کند. 

 مرحله شناسایی در ابتدای بازی بر اساس کارتهای اضافه شده به صورت زیر تغییر می کند.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

پیروان مردرد "Mordred" و جاسوسان به غیر از اوبرون"Oberon" چشمان خود را باز نموده و به یکدیگر نگاه کنید تا همدیگر را بشناسید.

پیروان مردرد "Mordred" و جاسوسان چشمان خود را ببندید.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

 پیروان مردرد "Mordred" و جاسوسان اما نه خود مردرد"Mordred" شصت خود را بالا آورید تا مرلین"Merlin" بتواند شما را تشخیص دهد.

مرلین"Merlin" چشمانت را باز کن و  پیروان مردرد و جاسوسان را به خاطر بسپار.

پیروان مردرد"Mordred" و جاسوسان شصت خود را پایین آورید و دست خود را مشت کنید.

مرلین "Merlin" چشمانت را ببند.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

مرلین "Merlin" و مورگانا "Morgana" شصت خود را با اورید تا پرسیوال "Percival"  شما را بشناسد.

پرسیوال "Percival" چشمان خود را باز کن تا مرلین "Merlin" و مورگانا "Morgana" را بشناسید.

مرلین "Merlin" و مورگانا "Morgana" شصت خود را پایین اورید و دست خود را مشت کنید.

پرسیوال "Percival" چشمانت را ببند.

همه چشمهایتان را ببندید و دستتان را به صورت مشت در مقابل خود قرار دهید.

همه چشمان خود را باز کنید.

 قوانین انتخابی 

هدف گیری 

در این حالت بازیکنان تصمیم میگیرند که کدام عملیات اجرا شود و این روش به آنها امکان برنامه ریزی استراتژیک برای اجرای بهتر غملبات را میدهد.

در این حالت رهبر گروه علاوه بر اعضاء گروه عملیات مورد نظر را نیز انتخاب میکند. از نشانه دور بازی برای نشان دادن عملیات انتخاب شده توسط رهبر گروه استفاده میشود. تعداد بازیکنان انتخاب شده برای گروه باید بر اساس تعداد مورد نیاز در عملیات انتخابی باشد. عملیات پنجم فقظ زمانی میتواند انتخاب شود که اقلا دو عملیات دیگر پایان یافته باشد.

کارتهای تله و وفاداری 

کارتهای وفاداری فقط زمانی استفاده میشوند که کارتهای انتخابی تله در بازی موجود باشند.کارت تله از یک بازیکن میخواهد که وفاداری خود را اعلام نماید ولی مرلین"Merlin" همچنان باید هویت خود را پنهان کند و در صورت قرار گرفتن در تله فقط باید وضعیت وفاداری خود را اعلام نماید. کسانی که در موقعیت تله قرار میگیرند باید از کارت وفاداری مطابق با وضعیت وفاداری در کارت شخصیت خود استفاده کنند و نه ار کارت شخصیت خود تا هویت آنها همچنان پنهان بماند. در صورت استفاده از کارت اشتباه آن گروه شکست خواهند خورد.

کارت بانوی دریاچه و کارتهای وفاداری 

کارت بانوی دریاچه یک توانایی خاص برای دارنده آن ایجاد میکند.دارنده این کارت میتواند کارت وفاداری یک بازیکن دیگر را ببیند.بر خلاف کارتهای خاص دیگر دارنده این کارت از دیگران مخفی نمیشود.کارت بانوی دریاچه در ابتدای بازی به بازیکن سمت راست رهبر گروه داده میشود و در پیان عملیات ۲و۳ و ۴ دارنده این کارت یک بازیکن را برای آزمایش وفاداری اتنخاب میکند. آن بازیکن یک جفت کارت وفاداری دریافت کرده و کارت منطبق با وضعیت وفاداری خود را به دارنده کارت بانوی دریاچه میدهد.( دادن کارت اشتباه باعث شکست گروه میشود.) 

بانوی دریاچه میتواند در مورد وفاداری این بازیکن بحث نماید ولی نمیتواند آنرا به دیگران نشان دهد.

بازیکنی که مورد امتحان قرار گرفته کارت بانوی دریاچه را دریافت مبکند به این ترتیب این کارت ۳ بار در طول بازی استفاده میشود. کسانی که دارنده این کارت بوده اند نمی توانند توسط دیگران امتحان شوند.

  نکته : کارت بانوی دریاچه بهتر است در بازی هایی با ۷ بازیکن یا بیشتر استفاده شود و اضافه کردن آن به بازی افراد وفادار را قدرتمند تر میکند تا در عملیات بیشتری پیروز شوند.
Rate this blog entry:
بازی Code Names